Εδάφιο Τρίτης 20 Ιουνίου 2017

επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ’ αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων· – Ρωμαίους 8:26