Εδάφιο Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2016

Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν και ας με ακολουθή. – Λουκάς 9:23