Εδάφιο Τρίτης 22 Δεκεμβρίου 2015

Και πας όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή. – Πράξεις 2:21