Εδάφιο Τρίτης 23 Αυγούστου 2016

Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν, εις την οποίαν πρέπει να περιπατής· θέλω σε συμβουλεύει· επί σε θέλει είσθαι ο οφθαλμός μου. – Ψαλμοί 32:8