Εδάφιο Τρίτης 23 Ιανουαρίου 2018

διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη· καθώς έκαμες θέλει γείνει εις σέ· η ανταπόδοσίς σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου. – Αβδιού 1:15