Εδάφιο Τρίτης 25 Ιουλίου 2017

Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει· – Εβραίους 13:5