Εδάφιο Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2016

Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. – Α’ Τιμόθεο 6:11