Εδάφιο Τρίτης 26 Ιανουαρίου 2016

Ο φυλάττων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν· και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. – Εκκλησιαστής 8:5