Εδάφιο Τρίτης 26 Ιουνίου

αλλ’ ελπίζω ταχέως να σε ίδω, και θέλομεν λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη εις σέ· – Γ’ Ιωάννου 1:14