Εδάφιο Τρίτης 27 Μαρτίου 2018

Όστις σκάπτει λάκκον, θέλει πέσει εις αυτόν· και όστις χαλά φραγμόν, όφις θέλει δαγκάσει αυτόν. – Εκκλησιαστής 10:8