Εδάφιο Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου 2016

βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου· δεν θέλεις πλέον ιδεί κακόν. – Σοφονίας 3:15