Εδάφιο Τρίτης 28 Μαρτίου 2017

και η χειρ του Θεού ημών ήτο εφ’ ημάς, και ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδώ. – Έσδρας 8:31