Εδάφιο Τρίτης 29 Μαρτίου 2016

Η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρίαν της ψυχής αυτού· και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτής. – Παροιμίες 14:10