Εδάφιο Τρίτης 31 Οκτωβρίου 2017

Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. – Ματθαίος 3:2