Εδάφιο Τρίτης 5 Απριλίου 2016

Όστις φυλάττει το στόμα αυτού και την γλώσσαν αυτού, φυλάττει την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. – Παροιμίες 21:23