Εδάφιο Τρίτης 6 Μαρτίου 2018

Εγώ, εγώ είμαι ο παρηγορών υμάς. Συ τις είσαι και φοβείσαι από ανθρώπου θνητού και από υιού ανθρώπου, όστις θέλει γείνει ως χόρτος· – Ησαΐας 51:12