Εδάφιο Τρίτης 7 Ιουνίου 2016

αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν· το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. – Μάρκος 14:38