Εδάφιο Τρίτης 7 Νοεμβρίου 2017

Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. – Πράξεις 2:38