Εδάφιο Τρίτης 8 Δεκεμβρίου 2015

Του Θεού, η οδός αυτού είναι άμωμος· ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς πάντων των ελπιζόντων επ’ αυτόν. Διότι τις Θεός πλην του Κυρίου; και τις φρούριον πλην του Θεού ημών; – Ψαλμοί 18:30-31