Εδάφιο Τρίτης 9 Αυγούστου 2016

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή. – Ματθαίος 5:6