Εδάφιο Τρίτης 9 Μαΐου 2017

Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τα ισχυρά – Α’ Κορινθίους 1:27