Καλή και ευλογημένη νέα χρονιά

Ο Χριστιανισμός σας εύχεται το νέο έτος 2016 να είναι έτος σωτηρίας πολλών ψυχών και πολλών ουράνιων ευλογιών. Να είναι έτος καρποφορίας και το ευαγγέλιο να κηρυχθεί περισσότερο σε όλο τον κόσμο και να γίνει το θέλημα του Θεού, “όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας Α’ Τιμόθεο 2:4”