Μήνυμα (από τον Γιώργο Κορδορούμπα)

Το έλεος του Θεού φανερώθηκε σ’ εμάς όχι απλά μ’ ένα λόγο Του ή με κάποια διαβεβαίωσή Του ή με κάποιο έργο που έκανε μέσα στην ιστορία, αλλά φανερώθηκε και υλοποιήθηκε μ’ ένα κόστος πάρα πολύ ακριβό, που πλήρωσε ο Θεός για μας. Είναι ο σταυρός του Ιησού Χριστού, πάνω στον οποίο πέθανε για τις αμαρτίες μας κι αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ο Κύριος της δόξας κένωσε τον εαυτό Του από την ουράνια δόξα Του κι έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος της δόξας περπάτησε στα βρόμικα πεζοδρόμιά μας και μπήκε μέσα στα άθλια σπίτια μας. Ο Κύριος της δόξας έγινε ο αντικαταστάτης μας στο σταυρό. Για μένα και για σένα. Να το περιεχόμενο της αγάπης και του ελέους του Θεού για τον άνθρωπο.
Ρωμαίους 8:31-32 Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;