Μήνυμα (από τον Γιάννη Θεοδώρου)

Έχουμε πολλούς λογούς σήμερα και κάθε μέρα να χαιρόμαστε. Για την αγάπη του Θεού, για την σωτηρία μας, για την αιωνία ζωή, για τον Λόγο του τον Άγιο και για όλες τις ουράνιες και επίγειες επαγγελίες Του. Χαιρόμαστε ακόμα και για τους διάφορους πειρασμούς. Χαιρόμαστε γιατί ο Κύριος φροντίζει για εμάς, έχει αναλάβει τα αιτήματα μας και είναι συνέχεια μαζί μας. Τίποτα να μην μας κλέβει την χαρά μας που είναι η δύναμη μας και η οποία είναι ουράνια ανεκλάλητη και ένδοξη.

Φιλιππησίους 4:4 Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε.
Ιωάννης 16:24 Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου· αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας.
Ιωάννης 15:11 Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης.
Α’ Πέτρου 1:9-10 τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών.
Ιακώβου 1:2 Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς
Ρωμαίους 12:12 εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψιν υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες,
Νεεμίας 8:10 διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας.
Α’ Πέτρου 5:7 και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ’ αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.