Μήνυμα (από τον Γιάννη Θεοδώρου)

Τα προβλήματα, οι δυσκολίες και οι διάφορες μέριμνες της επίγειας ζωής μας πολλές φορές μας καμπουριάζουν και βλέπουμε μόνο κάτω εδώ στην γη. Ας ανορθωθούμε και ας ρίξουμε το βλέμμα μας στα ουράνια από εκεί που θα έρθει η λύτρωση μας και ας δοξάσουμε τον Κύριο.
Β’ Κορινθίους 4:18 – επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια.
Λουκ 13:10-13 – Εδίδασκε δε εν μιά των συναγωγών το σάββατον. Και ιδού, γυνή τις είχε πνεύμα ασθενείας δεκαοκτώ έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ηδύνατο παντελώς να ανακύψη. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς, εφώναξε και είπε προς αυτήν· Γύναι, ηλευθερωμένη είσαι από της ασθενείας σου· και έθεσεν επ’ αυτήν τας χείρας· και παρευθύς ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν.
Ψαλμός 146:8 – Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών· ο Κύριος ανορθοί τους κεκυρτωμένους· ο Κύριος αγαπά τους δικαίους·
Ψαλμός 145:14 – Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας και ανορθοί πάντας τους κεκυρτωμένους.