Μήνυμα (από τον Δημήτρη Περάκη)

Ο άνθρωπος ζει περίπου 80 – 90 χρόνια σήμερα. Δηλαδή 3 γενιές.
Η γενιά της νεότητας, η γενιά της ανδρικής ηλικίας και η γενιά της γεροντικής ηλικίας. Αν νομίζουμε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, με δυνάμεις και υγεία, κάνουμε λάθος. Αν νομίζουμε ότι θα είμαστε πάντα στην ανδρική ηλικία, της αναπαραγωγής και του πλουτισμού, επίσης κάνουμε λάθος. Αγνοούμε ένα λόγο Θεού: «Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανό». Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί σήμερα, την ημέρα που μόλις ξημέρωσε, αλλά ούτε και αύριο που έρχεται.
Στην ζωή μας θα περάσουμε από όλα τα στάδια:
… του γεννάσθαι … του αποθνήσκειν• … του φυτεύειν … του εκριζόνειν το πεφυτευμένον• … του αποκτείνειν … του ιατρεύειν• … του καταστρέφειν … του οικοδομείν … του κλαίειν … του γελάν• … του πενθείν … του χορεύειν … του διασκορπίζειν λίθους …του συνάγειν λίθους… του εναγκαλίζεσθαι … του απομακρύνεσθαι από του εναγκαλισμού• … του αποκτήσαι … του απολέσαι• … του φυλάττειν … του ρίπτειν•
Το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο δεν θα μετανιώσουμε για λάθη και αποτυχίες με τεράστιο κόστος ή ζημία των ψυχών μας. Εδώ είναι που μας διδάσκει ο Λόγος Του Θεού, μας προτρέπει και μας προλαμβάνει, έτσι ώστε η ζωή μας να κυλήσει με αύξηση Θεού, με νίκες και επεμβάσεις Κυρίου τις οποίες θα διηγούμαστε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Έτσι, θα φτάσουμε στην ηλικία που θα πούμε και εμείς: «τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα• του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής». Αμήν.