Εδάφιο Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2015

Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς. – Εφεσίους 2:10

Εδάφιο Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2015

Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. – Β’ Κορινθίους 4:17-18

Εδάφιο Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2015

Αλλ’ ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. – Τίτο 3:4-7

Εδάφιο Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2015

Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή· διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. – Ρωμαίους 10:9-10

Μήνυμα (από τον Δημήτρη Περάκη)

Ο άνθρωπος ζει περίπου 80 – 90 χρόνια σήμερα. Δηλαδή 3 γενιές.
Η γενιά της νεότητας, η γενιά της ανδρικής ηλικίας και η γενιά της γεροντικής ηλικίας. Αν νομίζουμε ότι θα είμαστε πάντα νέοι, με δυνάμεις και υγεία, κάνουμε λάθος. Αν νομίζουμε ότι θα είμαστε πάντα στην ανδρική ηλικία, της αναπαραγωγής και του πλουτισμού, επίσης κάνουμε λάθος. Αγνοούμε ένα λόγο Θεού: «Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανό». Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί σήμερα, την ημέρα που μόλις ξημέρωσε, αλλά ούτε και αύριο που έρχεται.
Στην ζωή μας θα περάσουμε από όλα τα στάδια:
… του γεννάσθαι … του αποθνήσκειν• … του φυτεύειν … του εκριζόνειν το πεφυτευμένον• … του αποκτείνειν … του ιατρεύειν• … του καταστρέφειν … του οικοδομείν … του κλαίειν … του γελάν• … του πενθείν … του χορεύειν … του διασκορπίζειν λίθους …του συνάγειν λίθους… του εναγκαλίζεσθαι … του απομακρύνεσθαι από του εναγκαλισμού• … του αποκτήσαι … του απολέσαι• … του φυλάττειν … του ρίπτειν•
Το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο δεν θα μετανιώσουμε για λάθη και αποτυχίες με τεράστιο κόστος ή ζημία των ψυχών μας. Εδώ είναι που μας διδάσκει ο Λόγος Του Θεού, μας προτρέπει και μας προλαμβάνει, έτσι ώστε η ζωή μας να κυλήσει με αύξηση Θεού, με νίκες και επεμβάσεις Κυρίου τις οποίες θα διηγούμαστε στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Έτσι, θα φτάσουμε στην ηλικία που θα πούμε και εμείς: «τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα• του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής». Αμήν.

Εδάφιο Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2015

Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι’ ημάς – Α’ Πέτρου 1:3