Εδάφιο Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2015

Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττητε το καλόν· εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον, κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας – Ησαΐας 1:16-17

Εδάφιο Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2015

Διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει εις τον αιώνα· Αλλ’ εάν και θλίψη, θέλει όμως και οικτειρήσει κατά το πλήθος του ελέους αυτού. – Θρήνοι 3:31-32

Εδάφιο Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2015

Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού· διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών τον λόγον αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα και τις δύναται να υποφέρη αυτήν; – Ιωήλ 2:11

Αλυσίδα προσευχής από 16 έως και 22 Νοεμβρίου

Η εκκλησιά ξεκινάει αλυσίδα συνεχόμενης προσευχής για μια εβδομάδα από 16 έως και 22 Νοεμβρίου, σας καλούμε όλους να προσευχηθείτε μαζί μας ώστε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματα μας. Στείλε μας τα δικά σας αιτήματα για να προσευχηθούμε εδώ.

Εδάφιο Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2015

Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν· 13 διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού. – Φιλιππησίους 2:12-13