Εδάφιο Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου 2015

Και καθήσας εκάλεσε τους δώδεκα και λέγει προς αυτούς· Όστις θέλει να ήναι πρώτος, θέλει είσθαι πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. – Μάρκος 9:35

Ύμνοι Χριστουγέννων 2015

Την παραμονή των Χριστουγέννων έγινε επίσκεψη στο ίδρυμα στα Κολύμπια, στο γηροκομείο Ρόδου και σε πολλά σπίτια από την νεολαία της Εκκλησιάς. Οι νέοι ψάλλανε Ύμνους Χριστουγέννων και μοιράσανε ευχές και την αγάπη Του Θεού σε πολλές ψυχές.

Εδάφιο Παρασκευής 25 Δεκεμβρίου 2015

Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου, λέγοντος· Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ’ ημών ο Θεός. – Ματθαίος 1:21-23

Εδάφιο Πέμπτης 24 Δεκεμβρίου 2015

Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι’ αυτού. – Α’ Ιωάννου 4:8-9

Εδάφιο Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου 2015

Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών – Α’ Πέτρου 1:13-14