Εδάφιο Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2016

Υιέ μου, μη καταφρόνει την παιδείαν του Κυρίου και μη αθύμει ελεγχόμενος υπ’ αυτού. Διότι ο Κύριος ελέγχει όντινα αγαπά, καθώς και ο πατήρ τον υιόν, εις τον οποίον ευαρεστείται. – Παροιμίες 3:11-12

Εδάφιο Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2016

Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών, τω όρει τω αγίω μου· τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι αγία και αλλογενείς δεν θέλουσι διέλθει δι’ αυτής πλέον. – Ιωήλ 3:17

Εδάφιο Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2016

Διά τι είσαι περίλυπος, ψυχή μου; και διά τι ταράττεσαι εντός μου; έλπισον επί τον Θεόν· επειδή έτι θέλω υμνεί αυτόν· το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. – Ψαλμοί 42:5

Εδάφιο Τρίτης 26 Ιανουαρίου 2016

Ο φυλάττων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν· και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. – Εκκλησιαστής 8:5