Εδάφιο Κυριακής 29 Μαΐου 2016

Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. – Ρωμαίους 6:23

Εδάφιο Σαββάτου 28 Μαΐου 2016

αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ’ εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών. – Α’ Κορινθίους 6:11

Εδάφιο Παρασκευής 27 Μαΐου 2016

Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. – Ρωμαίους 8:18