Εδάφιο Τετάρτης 18 Μαΐου 2016

Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε· και ημείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλλωμεν τας ψυχάς ημών. – Α’ Ιωάννου 3:16

Εδάφιο Τρίτης 17 Μαΐου 2016

Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχώμαι ειμή εις τον σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμον. – Γαλάτες 6:14

Εδάφιο Δευτέρας 16 Μαΐου 2016

δεν θέλεις κλαύσει πλέον· θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου· όταν ακούση αυτήν, θέλει σοι αποκριθή. – Ησαΐας 30:19

Εδάφιο Κυριακής 15 Μαΐου 2016

Κύριε, συ είσαι ο Θεός μου· θέλω σε υψόνει, θέλω υμνεί το όνομά σου· διότι έκαμες θαυμάσια· αι απ’ αρχής βουλαί σου είναι πίστις και αλήθεια. – Ησαΐας 25:1