Εδάφιο Τρίτης 28 Ιουνίου 2016

Εγώ θέλω υπάγει έμπροθέν σου και εξομαλύνει τας σκολιάς οδούς· θέλω συντρίψει τας χαλκίνας θύρας και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. – Ησαΐας 45:2