Εδάφιο Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2016

Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. – Ιωάννης 8:12

Εδάφιο Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου 2016

εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς. – Ματθαίος 18:19