Εδάφιο Σαββάτου 29 Οκτωβρίου 2016

Ο δε βεβαιών ημάς μεθ’ υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός, όστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών. – Β’ Κορινθίους 1:21-22