Εδάφιο Τετάρτης 30 Νοεμβρίου 2016

Μη φοβού, ανήρ σφόδρα αγαπητέ· ειρήνη εις σέ· ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλει προς εμέ, ενισχύθην και είπον, Ας λαλήση ο κύριός μου· διότι με ενίσχυσας. – Δανιήλ 10:19

Εδάφιο Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού. – Ματθαίος 4:4