Εδάφιο Τρίτης 1 Νοεμβρίου 2016

Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· – Ψαλμοί 1:1