Εδάφιο Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016

μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθησα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. – Ησαΐας 41:10

Εδάφιο Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου 2016

Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, 8 μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω – Εβραίους 3:7-8

Εδάφιο Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2016

Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· – Ησαΐας 59:1