Εδάφιο Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2017

Επειδή ιδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσαι αι γενεαί· διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτόν. – Λουκάς 1:48-50

Εδάφιο Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2017

Διά το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε διά σας, διά να σας καταστήση ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού, και να εκπληρώση πάσαν ευδοκίαν αγαθωσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει – Β’ Θεσσαλονικείς 1:10

Εδάφιο Τετάρτης 18 Ιανουαρίου 2017

Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθή εν ειρήνη· τα όρη και οι λόφοι θέλουσιν αντηχήσει έμπροσθέν σας υπό αγαλλιάσεως και πάντα τα δένδρα του αγρού θέλουσιν επικροτήσει τας χείρας. – Ησαΐας 55:12