Εδάφιο Πέμπτης 13 Απριλίου 2017

Αλλ’ ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· – Δανιήλ 1:8

Εδάφιο Τετάρτης 12 Απριλίου 2017

Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκύς, είτε ολίγον φάγη, είτε πολύ· ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφίνει αυτόν να κοιμάται. – Εκκλησιαστής 5:12

Εδάφιο Τρίτης 11 Απριλίου 2017

Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· – Ψαλμοί 1:1

Εδάφιο Πέμπτης 6 Απριλίου 2017

Και σεις είδετε πάντα όσα έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις πάντα τα έθνη ταύτα διά σάς· διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμήσας υπέρ υμών. – Ιησούς του Ναυή 23:3

Εδάφιο Τετάρτης 5 Απριλίου 2017

Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. – Εφεσίους 4:30