Εδάφιο Δευτέρας 29 Μαΐου 2017

Προσέχετε μη καταφρονήσητε τον λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον, καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλώ μάλλον ημείς εάν αποστραφώμεν τον λαλούντα από των ουρανών· – Εβραίους 12:25

Εδάφιο Κυριακής 28 Μαΐου 2017

Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. – Ιωάννης 10:28

Εδάφιο Σαββάτου 27 Μαΐου 2017

και θέλεις γνωρίσει, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουσιν αισχυνθή. – Ησαΐας 49:23

Εδάφιο Πέμπτης 25 Μαΐου 2017

Είη το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος· διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμις· – Δανιήλ 2:20

Εδάφιο Τετάρτης 24 Μαΐου 2017

Ούτω λέγει Κύριος· Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου· ποίος είναι ο οίκος, τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει δι’ εμέ; και ποίος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου; – Ησαΐας 66:1