Εδάφιο Σαββάτου 24 Ιουνίου 2017

Εγώ είμαι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. – Ιωάννης 10:9

Εδάφιο Παρασκευής 23 Ιουνίου 2017

Μηδείς ας μη καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα. – Α’ Τιμόθεο 4:12