Εδάφιο Παρασκευής 28 Ιουλίου 2017

Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. – Α’ Ιωάννου 5:4