Εδάφιο Δευτέρας 24 Ιουλίου 2017

έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού· – Α’ Πέτρου 4:10

Εδάφιο Κυριακής 23 Ιουλίου 2017

Υιέ ανθρώπου, πάντας τους λόγους μου, τους οποίους θέλω λαλήσει προς σε, λάβε εν τη καρδία σου και άκουσον με τα ώτα σου. – Ιεζεκιήλ 3:10