Εδάφιο Δευτέρας 30 Οκτωβρίου 2017

Αλλ’ ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· – Δανιήλ 1:8

Εδάφιο Πέμπτης 26 Οκτωβρίου 2017

Διά τι είσαι περίλυπος, ψυχή μου; και διά τι ταράττεσαι εντός μου; έλπισον επί τον Θεόν· επειδή έτι θέλω υμνεί αυτόν· το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. – Ψαλμοί 42:5