Εδάφιο Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2017

Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ’ οι πάσχοντες· δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. – Μάρκος 2:17