Εδάφιο Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2017

Διά τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλ’ εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ’ εκάστην ημέραν. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή ημείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα· διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. – Β’ Κορινθίους 4:16-18

Εδάφιο Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου 2017

Εγώ δε είπα προς εσάς, Μη τρομάξητε μηδέ φοβηθήτε απ’ αυτών· Κύριος ο Θεός σας, όστις προπορεύεται έμπροσθέν σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ υμών κατά πάντα όσα έκαμεν υπέρ υμών εν Αιγύπτω ενώπιον των οφθαλμών υμών· – Δευτερονόμιο 1:29-30