Εδάφιο Τρίτης 23 Ιανουαρίου 2018

διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου επί πάντα τα έθνη· καθώς έκαμες θέλει γείνει εις σέ· η ανταπόδοσίς σου θέλει στρέψει επί την κεφαλήν σου. – Αβδιού 1:15

Εδάφιο Δευτέρας 22 Ιανουαρίου 2018

αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή· διότι είναι γεγραμμένον· Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος. – Α’ Πέτρου 1:15-16

Εδάφιο Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018

Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. – Ρωμαίους 1:18