Μήνυμα

ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

Η σκηνή διαδραματίζεται στο προθάλαμο ενός ιατρείου. Αρκετοί ασθενείς περιμένουν
υπομονετικά τη σειρά τους. Ένας από αυτούς, μόλις η γραμματέας φωνάζει το όνομά του για
να μπει στο ιατρείο, κάνει κάτι ασυνήθιστο. Κοιτάζει το ρολόι του και ευγενικά παραχωρεί
τη θέση του στον επόμενο ασθενή. Αυτό συμβαίνει δύο φορές ακόμη. Στους άλλους που τον
κοιτούν με απορία, ο φίλος μας εξηγεί με φυσικότητα: “Ξέρετε το ωροσκόπιό μου, σήμερα το
πρωί με ενημέρωσε ότι στις 11 η ώρα θα είμαι κάτω από το τυχερό μου άστρο… Δεν είναι
ακόμη 11, έτσι έχω λίγη ώρα ακόμη!..”
Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει σε ακαθόριστες “ανώτερες δυνάμεις” που ελέγχουν τη ζωή του.
Δυστυχώς η πίστη του δεν έχει κανένα θεμέλιο.. Είναι μία αυταπάτη και δεν μπορεί να
βοηθήσει κανένα, εκτός βέβαια από εκείνους που την χρησιμοποιούν για να βγάζουν
χρήματα..
Εντελώς διαφορετική είναι η Χριστιανική πίστη. Βασίζεται στο ζωντανό και αψευδή Θεό και
μπορείς με βεβαιότητα να στηρίξεις τη ζωή σου στο Λόγο Του. Με συνοπτικό και περιεκτικό
τρόπο εκφράζεται στο λεγόμενο σύμβολο της πίστεως:
« Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανού καί γῆς, ὁρατῶν τε
πάντων καί ἀοράτων.. Καί εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν
μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν
ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὖ τά πάντα
ἐγένετο.
Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ἀναστάντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ
δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὖ τῆς
Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ
Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, το
λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.»
Μόνο ο Θεός είναι αξιόπιστος. Βασίσου στο Λόγο Του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο
Μονογενής υιός του Θεού είπε: “ Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου
και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά
μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.” (Ιωάννης 5:24).