Εδάφιο Δευτέρας 1 Ιανουαρίου 2018

Ως παιδίον, το οποίον παρηγορεί η μήτηρ αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει· και θέλετε παρηγορηθή εν τη Ιερουσαλήμ. – Ησαΐας 66:16